Starostlivosť

Klientom centra sociálnych služieb (ďalej len CSS) je zabezpečená 24 hodinová starostlivosť.

Odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení a psychologická starostlivosť sú zabezpečované vzdelanými, kvalifikovanými pracovníkmi zariadenia ako sú sociálni pracovníci, psychológ, hlavná sestra, zdravotnícky personál, opatrovatelia.

Zaopatrenie a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti má v náplni práce personál zdravotného úseku na čele s hlavnou sestrou.

ZAOPATRENIE je poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti o klientov – pomoc pri samoobslužných činnostiach (obliekanie, podávanie stravy, hygienická starostlivosť a pod.), pomoc pri udržiavaní hygienických návykov, doprevádzanie, primeraná rehabilitácia, udržiavanie mobility a motoriky obyvateľov a pod.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ je zabezpečená na základe návštev všeobecného lekára, špecializovaných ambulancií a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Odborný personál CSS zabezpečuje klientom poskytnutie prvej pomoci, privolanie rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci, jednoduché ošetrovateľské výkony, do prevádzanie na odborné vyšetrenie, zabezpečenie liekov, zdravotného materiálu a zdravotných pomôcok.

LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ zabezpečuje priamo v CSS všeobecný lekár, neurológ a psychiater. Vykonáva sa na základe uzatvorenej dohody a individuálnych potrieb klientov.

HYGIENA V CSS

  • zamestnanci, klienti a návštevy sú povinní dodržiavať čistotu, hygienu a preventívne opatrenia v celom objekte CSS
  • odborný personál v spolupráci s klientmi CSS zabezpečuje udržiavanie poriadku a hygieny na lôžkach, v skriniach a nočných stolíkoch, kontrolujú skladované potraviny, osobné prádlo a vetranie v ubytovacích priestoroch
  • za upratovanie a hygienu v ubytovacích, spoločných a vonkajších priestoroch zodpovedajú upratovačky CSS

Na izbách je zakázané skladovať zápalky a zapaľovače.
Klienti a zamestnanci môžu fajčiť len na mieste k tomu určenom mimo budovy v areáli CSS.

Comments are closed.