Postup pred nástupom

Postup pred umiestnením:

1. Podať na mestský (obecný) úrad v mieste trvalého bydliska (ak sa jedná o umiestnenie v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby) alebo na príslušnom Vyššom územnom celku (ak sa jedná o umiestnenie v Domove sociálnych služieb) „Žiadosť fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní ošetrujúci lekár.

2. Požiadať všeobecného (zmluvného) lekára o vykonanie vyšetrení pred nástupom do zariadenia sociálnych o bezinfekčnosti klienta (kultivačné vyšetrenia z nosa, úst a rekta, krvné vyšetrenia KO, CRP, BIOCH., HIV, BWR, HbSAg, RTG pľúc).

3. Podať písomnú „Žiadosť o umiestnenie v našom zariadení“ – tlačivo je k dispozícii na webovej stránke alebo v našom zariadení.

4. Mesto (obec) alebo Vyšší územný celok vydaná Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

5. Po obdŕžaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu nechajte ihneď potvrdiť právoplatnosť Rozhodnutia.

a.) Ak sa jedná o umiestnenie v Domove sociálnych služieb podať „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ na Vyšší územný celok, kde je potrebné uviesť, že máte záujem o umiestnenie v Centre sociálnych služieb Ad usum, n. o., Poľovnícka č. 39/B, Veľký Meder.

b.) Ak sa jedná o umiestnenie v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby podať „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ na Obecný úrad v mieste trvalého bydliska, kde je potrebné uviesť, že máte záujem byť umiestnený/á v Centre sociálnych služieb Ad usum, n. o., Poľovnícka č. 39/B, Veľký Meder.

Mesto (obec) alebo Vyšší územný celok je povinný vyhovieť žiadosti o umiestnenie klienta v zariadení, ktoré si vybral.

6. Uzatvoriť „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“ v našom zariadení (po podpísaní možnosť okamžitého nástupu) – pri nástupe do nášho zariadenia.

Ak je klient samoplatca môže nastúpiť do zariadenia bez rozhodnutia o odkázanosti !!! – – bod 1, 4 a 5 sa v takom prípade neberie do úvahy

Ak fyzická osoba dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov z iných vážnych dôvodov (týranie, a pod. …) rozhodnutie o odkázanosti nepotrebuje.

Comments are closed.