Organizačný poriadok

Organizačný poriadok na stiahnutie (.doc)

Článok I

Základné ustanovenia

1.Centrum sociálnych služieb (ďalej len „centrum“) so sídlom Veľký Meder, Poľovnícka 39/B, je výkonnou jednotkou neziskovej organizácie Ad usum, n.o., ktorá je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

2.Centrum pozostáva zo:

a/ Zariadenia pre seniorov (ďalej len „ZPS“),

b/ Domova sociálnych služieb (ďalej len „DSS“),

c/ Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“)

d/ Opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“)

Celková kapacita centra je 61 miest v zariadení a 35 miest mieste bydliska.

3.Na čele centra je riaditeľ centra.

Článok II

Základné úlohy centra

1. Centrum je prostredie utvorené a usporiadané na účely poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2. Centrum dočasne alebo trvale nahrádza občanovi jeho prirodzené rodinné prostredie.

3. V centre sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou:

a) v ZPS fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,

b) v DSS plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona,

c) v ZPS plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu; sociálna služba sa poskytuje na určitý čas.

4. OS sa poskytuje terénnou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

5. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje vykonávať sociálnu službu v ZPS a v DSS v rozsahu:

a)odborné činnosti

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

 – sociálna rehabilitácia,

b)obslužné činnosti

– ubytovanie,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c)ďalšie činnosti

– utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

– úschova cenných vecí,

– zabezpečenie záujmovej činnosti (kultúrne a spoločenské aktivity),

– psychologická starostlivosť.

V ZOS sa poskytujú sociálne služby v rozsahu:

a)odborné činnosti

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálna rehabilitácia,

b)obslužné činnosti

– ubytovanie na určitý čas,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c)ďalšie činnosti

– utváranie podmienok úschova cenných vecí.

6. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, akoje minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona.

7. Centrum zabezpečuje:

a) komplexné technické a ekonomické riadenie a organizáciu služieb poskytovaných v zariadení,

b)  efektívne využívanie zdrojov a prostriedkov na racionalizáciu prevádzky.

Článok III

Riadenie a organizácia

 1. Centrum zriaďuje a kontroluje nezisková organizácia Ad usum, n. o.
 2. Centrum sa z hľadiska prevádzky člení na úsek:

a)riaditeľa,

b)oddelenie ekonomiky a prevádzky:

· ekonomika,

· robotnícke profesie,

c) oddelenie služieb klientom:

· ZPS,

· DSS,

· ZOS,

· OS.

Článok IV

Činnosť riaditeľa centra

Je priamo podriadený riaditeľovi n.o.,

 • riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť centra i prácu podriadených pracovníkov tak, aby sa plynule zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb a prevádzka centra,
 • dbá, aby sa v zariadení zvyšovala úroveň poskytovaných služieb,
 • zodpovedá za hospodárne vynakladanie jemu zverených finančných prostriedkov, za dodržanie zákonnosti a rozpočtovej disciplíny vo svojej kompetencii,
 • v spolupráci s ekonómom sleduje čerpanie rozpočtu a podieľa sa na zostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
 • zodpovedá za správne hospodárenie so zvereným majetkom – hmotným, nehmotným, zásobami a zabezpečuje prijatie včasných opatrení na ochranu majetku organizácie,
 • prevody práva hospodárenia s majetkom vykonáva len so súhlasom zriaďovateľa,
 • organizuje a zodpovedá za riadne  a plynulé zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov, prác a služieb v zmysle platných právnych predpisov,
 • uzatvára pracovné zmluvy, určuje náplň činnosti a rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi centra, uzatvára tiež dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • menuje do funkcie a odvoláva z funkcie tých pracovníkov centra, ktorí sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti,
 • dbá o zvyšovanie odbornej kvalifikácie všetkých pracovníkov a umožňuje im účasť na seminároch a školeniach súvisiacich so zvyšovaním ich kvalifikácie,
 • dbá na dodržiavanie a plnenie organizačného poriadku a ostatných vnútorných predpisov organizácie a zariadenia,
 • v súlade s organizačným poriadkom a pracovno-právnymi predpismi vydáva prevádzkový poriadok a tiež domáci poriadok,
 • vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi, ako aj osobnými prepismi  vydanými k problematike zariadenia, pokynmi, nariadeniami a smernicami riaditeľa n.o.,
 • zabezpečuje dodržiavanie platných právnych predpisov, pokynov, nariadení , smerníc a usmernení  riaditeľa n.o.,
 • zodpovedá za dodržiavanie zákonných a iných záväzných predpisov, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • zodpovedá za celkovú úroveň služieb poskytovaných v centre,
 • zodpovedá za plnenie opatrení a nápravu a odstránenie nedostatkov a závad zistených pri revíziách a kontrolách,
 • iniciatívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávnymi orgánmi miest a obcí a ďalšími právnickými a fyzickými osobami.
 • plní ďalšie úlohy uložené riaditeľom n.o.

Článok V
Činnosť jednotlivých oddelení

Oddelenie ekonomiky a prevádzky

 • zabezpečuje plynulú prevádzku centra,
 • zabezpečuje včasné zostavovanie účtovných uzávierok a výkazov,
 • spracováva účtovnú evidenciu,
 • spracováva podklady pre štatistické výkazníctvo,
 • zabezpečuje správne hospodárenie a dodržiavanie vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov a ich obehu, zúčtováva platby za poskytovanú starostlivosť,
 • vykonáva počítačové spracovanie účtovnej evidencie,
 • disponuje s peňažnými prostriedkami, vedie pokladničný denník a predkladá vyúčtovanie v stanovených termínoch,
 • mesačne hlási vecné čerpanie rozpočtu,
 • pripravuje podklady k rozborom hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • spolupracuje s riaditeľom centra pri návrhu rozpočtu na nasledujúci rok,
 • zabezpečuje technicko-ekonomickú pasportizáciu,
 • zabezpečuje prevádzku a účelné využívanie dopravných a mechanizačných prostriedkov,
 • zabezpečuje úlohy v racionalizácii spotreby palív a energie,
 • vedie evidenciu majetku a zabezpečuje jeho ochranu,
 • vedie evidenciu osobných a ochranných pracovných prostriedkov, vybavuje nimi pracovníkov,
 • vedie operatívno-technickú evidenciu skladového hospodárstva, dopĺňa zásoby na skladoch, uskutočňuje ich výdaj,
 • kontroluje dodržiavanie limitu stravnej jednotky a jej noriem,
 • spolupracuje s riaditeľom centra pri vedení personálnej agendy,
 • zabezpečuje mzdové účtovníctvo,
 • zabezpečuje dodržiavanie čistoty a poriadku v centra,
 • zabezpečuje vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov úhrad za poskytované služby, pravidelne sleduje platby, urguje neplatičov a vymáha nedoplatky,
 • prísne dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri jednotlivých činnostiach.

Oddelenie služieb klientom

 • plánuje poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“), vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa (ďalej len „individuálny plán“), ktorý vyhodnocuje polročne,
 • zabezpečuje administratívnu stránku pri prijímaní prijímateľa do centra, pri jeho premiestnení alebo odchode z centra ,
 • vedie spisovú dokumentáciu prijímateľa, vedie kartu prijímateľa, kde sa zaznamenávajú údaje o psychickom, fyzickom a sociálnom vývoji,
 • vedie kmeňovú knihu prijímateľov, preberá do úschovy cenné veci prijímateľov na základe zmluvy o úschove, ak o to požiadajú,
 • vedie evidenciu cenných vecí na osobnej karte tak, aby sa vylúčila ich zámena,
 • vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti prijímateľa, ktorého súčasťou je najmä plán sociálnej práce s nim, ak je prijímateľ ťažko zdravotne postihnutý, súčasťou plánu je aj program rehabilitačnej činnosti, zabezpečuje jeho plnenie a revíziu,
 • spracováva sociálnu anamnézu prijímateľov ,
 • zodpovedá za úroveň a výsledky kultúrno – spoločenskej a výchovno -vzdelávacej práce a kvalitný obsah organizovanej činnosti, spolupracuje s miestnymi organizáciami,    kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami pri zabezpečovaní tejto činnosti,
 • vykonáva poradenskú činnosť podľa potrieb prijímateľa,
 • zabezpečuje a vedie kultúrno-výchovnú, záujmovú a pracovnú činnosť prijímateľov v záujme rozvoja ich schopností, estetického cítenia a zapojenia do spoločenského života,
 • sprostredkováva zdravotnú starostlivosť prijímateľom podľa individuálnych potrieb a v súlade s pokynmi lekára, v prípade potreby odprevádza ho na lekárske vyšetrenie,
 • vedie evidenciu o hygienických opatreniach, zabezpečuje starostlivosť o osobnú hygienu,
 • vedie evidenciu liekov,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienických a proti epidemiologických opatrení v centre,
 • vykonáva opatrovateľskú starostlivosť: starostlivosť o riadny príjem potravy, meranie vitálnych funkcií, sledovanie dennej dierézy, aplikáciu liečiv podľa ordinácie lekára, zabezpečuje ošetrovateľskú rehabilitáciu,
 • vykonáva polohovanie prijímateľa podľa potrieb v súlade s pokynmi lekára a rehabilitačného pracovníka,
 • poskytuje predlekársku starostlivosť pri náhlych stavoch ohrozujúcich život,
 • zabezpečuje objednávanie liekov a ostatných zdravotníckych pomôcok a prostriedkov, sleduje dobu exspirácie liekov,
 • zabezpečuje výdaj liekov a zdravotníckeho materiálu,
 • prísne dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia svojho aj prijímateľov pri jednotlivých činnostiach

Článok VI

Funkčné miesta v centre
Plánovaný počet zamestnancov centra  je 26 kmeňových zamestnancov a 35 terénnych zamestnancov.

Prílohou tohto organizačného poriadku je:

1. organizačná schéma.

2. popis funkčných náplní

Článok VII
Záverečné ustanovenia

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 01.02.2014

Veľký Meder, 30. 01. 2014                                                              JUDr. Štefan Berec

riaditeľ n.o.

Comments are closed.