Etický kódex zamestnanca

Etický kódex zamestnanca na stiahnutie (.doc)

Etický kódex Centra sociálnych služieb Ad usum, n. o. (ďalej len „CSS“) je vyjadrením základných etických pravidiel konania v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb, Zariadení opatrovateľskej služby a terénnej Opatrovateľskej služby ako CSS, ktoré je neziskovou organizáciou zapísanou v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja, konajúceho vo verejnom záujme pri poskytovaní sociálnych služieb dospelým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo osobám v dôchodkovom veku odkázaným na pomoc iných osôb a jeho požiadaviek na jej zamestnancov pri poskytovaní sociálnych služieb občanom odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

1) Etický kódex upravuje profesionálnu etiku a zásady správania sa zamestnancov CSS do smernice v súlade s platnými právnymi predpismi a uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni záujmy klientov a zamestnancov, určuje vzájomné vzťahy zamestnancov a vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.

 • Etický kódex CSS sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, vrátane riadiacich zamestnancov.

 • Etický kódex osobitne upravuje aj profesionálnu etiku a zásady správania sa zamestnancov, ktorí vykonávajú pomáhajúce profesie – sociálny pracovník, animátor, zdravotná sestra (pomocný zdravotnícky pracovník a pomocný rehabilitačný pracovník, zdravotný asistent, sanitár), opatrovateľ.

3) Uznávané hodnoty CSS sú:

 1. a) prospech a spokojnosť klientov v poskytovaní sociálnych služieb,
 2. b) individuálny prístup v poskytovaní sociálnych služieb klientom, rešpektovanie ich individuálnych potrieb, schopností, cieľov a zdravotného stavu,
 3. c) rešpektovanie ľudských práv a právom chránených záujmov klientov, ostatných občanov a zamestnancov,
 4. d) rozvíjanie schopností a cieľov klientov podľa individuálneho rozvojového plánu,
 5. e) spokojnosť zamestnancov,
 6. f) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť CSS.

Čl. 2

Základné pojmy

 • Profesionálna etika v CSS je súhrn pravidiel o spoločenskom správaní, ktoré sa týkajú vonkajšieho prejavu zamestnancov ku klientom ako aj medzi sebou, k zákonným zástupcom klientov (opatrovníkom), širšej sociálnej sieti klientov a celkového správania sa k iným osobám. Profesionálna etika je zakotvená v etických kódexoch, jeho súčasťou sú kroky pre zaistenie bezpečnosti klienta.

Profesionálna etika sa zaoberá etickými dilemami, problémami hodnôt, ktoré sa vyskytnú pri práci zamestnancov, ale aj špecifickými otázkami, akými sú organizácia a disciplína v rámci profesií vykonávaných v CSS.

 • Cieľom profesionálnej etiky je správne usporiadanie ľudských skutkov zamestnancov do tejto smernice v zhode s požiadavkami a potrebami zdravého, prirodzeného ľudského rozumu.
 •  Profesia je odbornou prípravou získané povolanie alebo diferencované podľa obsahu pracovnej činnosti zamestnancov CSS.

Čl. 3

Všeobecné ustanovenia

Profesionálna etika zamestnanca vychádza zo základných morálnych, etických a spoločenských princípov správania sa a je v súlade s im delegovanými právomocami a zodpovednosťami.

Etický kódex zamestnanca CSS:

 1. má právo vyslovovať vlastný názor týkajúci sa výkonu pracovnej činnosti, zlepšenia riadenia, organizácie práce, štruktúry a vzťahov medzi zamestnancami,
 2. má právo predkladať návrhy prispievajúce k akémukoľvek zlepšeniu činnosti CSS,
 3. rešpektuje a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva klientov, ostatných zamestnancov a verejnosti,
 4. ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, správa sa ku klientovi bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie.
 5. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a ktoré v záujme klienta a CSS nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec,
 6. zdržiava sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov klienta, verejného a osobného záujmu,
 7. nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,
 8. neznevažuje CSS, jej organizačnú štruktúru a procesy svojim správaním a rétorikou,
 9. nerozširuje nepravdivé informácie, nepoškodzuje klienta, meno CSS a nevyužíva na to ani tretie osoby,
 10. uvedomuje si prípadný stret záujmov a nezneužíva tieseň alebo nevýhodné postavenie klienta vo svoj, či prospech iných osôb,
 11. vyvaruje sa prípadov, kde by mohol byť osobne alebo finančne zainteresovaný v súkromných záležitostiach klienta, ktoré by mohli mať charakter stretu záujmov napríklad prijatie hodnotného daru alebo úplatku.
 12. rešpektuje kultúru organizácie,
 13. poukazuje na porušovanie etického kódexu.

Zamestnanec vo vzťahu k ostatným zamestnancom:

 1. dodržiava zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti,
 2. zachováva dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov,
 3. udržiava a posilňuje pracovné ciele a ciele CSS ako organizácie,
 4. rešpektuje súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote,
 5. zaujíma korektný, ale nekompromisný postoj voči nedostatkom v práci ostatných zamestnancov,
 6. netoleruje predsudky voči iným zamestnancom; toleruje rozdielnosti etnické, kultúrne, farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské a pracovné postavenie,
 7. poskytuje pomoc pracovne mladším zamestnancom,
 8. predchádza konfliktom na pracovisku, resp. včas poukáže na konflikt, ktorý by mohol prerásť do mobbingu, resp. bossingu.

Vedúci zamestnanec vo vzťahu k podriadeným:

 1. bezodkladne a konštruktívne rieši vzniknuté konflikty uplatňovaním dialógu za účasti všetkých zainteresovaných zamestnancov,
 2. je vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupe k pracovných povinnostiam,
 3. upevňuje dobré vzťahy medzi zamestnancami a podporuje komunikáciu a spoluprácu so zamestnancami iných úsekov,
 4. v prípade nespokojnosti s plnením pracovných úloh, hodnotí zamestnanca individuálne, v prípade pozitívne plnených pracovných úloh, chváli zamestnanca verejne,
 5. motivuje výkon zamestnancov,
 6. je otvorený voči pripomienkam zamestnancov,
 7. preukázateľne oboznámi zamestnancov s hodnotami a požiadavkami v tomto etickom kódexe.

 

Zamestnanec svojim správaním, vystupovaním a plnením svojich úloh buduje pozitívny obraz CSS.

Čl. 4

Osobitné ustanovenia

            Profesia sociálny pracovník, animátor, zdravotnícky zamestnanec (zdravotná sestra, zdravotný asistent, pomocný zdravotnícky pracovník a pomocný rehabilitačný pracovník, sanitár), opatrovateľ sa vo svojej práci riadia aj profesionálnou etikou uvedenou v čl. 4.1 a 4.2.

Čl. 4.1

Profesionálna etika v sociálnej práci, etický kódex sociálneho pracovníka

 • Profesionálna etika v sociálnej práci predstavuje súbor noriem, požiadaviek a pravidiel správania sa sociálneho pracovníka (animátora). Etika v sociálnej práci je v konaní sociálneho pracovníka zameraná na:
 1. prevenciu sociálnej rovnováhy – individuálne potreby klienta a jeho prirodzenej sociálnej siete, princípy subsidiarity, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie a posilňovanie sebestačnosti, zabraňovanie sociálneho vylučovania, podporovanie začlenenia klienta do spoločnosti,
 2. eliminovania alebo zmierňovanie príčin a dôsledkov vzniknutej sociálnej nerovnováhy medzi klientom, skupinou a spoločnosťou navzájom.

 

2)    Základné etické problémy, s ktorými sa sociálny pracovník stretáva a musí o nich rozhodovať:

 1. a) kedy zasahovať do života klienta, rodiny, sociálnej siete,
 2. b) koľko pomoci a starostlivosti poskytnúť, aby klienta viedli k zmene a k zodpovednému jednaniu,
 3. c) kedy zmeniť sociálnu terapiu, prestať so sociálnou terapiou a poskytovaním sociálnej služby.

Základné princípy etiky v sociálnej práci vychádzajú z princípov vzťahu človek -človek, človek – skupina, človek – spoločnosť, deklarovaných vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv, ktorými sú:   úcta k životu ako k takému, autonómnosť, diskrétnosť, slušnosť, zdvorilosť, takt, ohľaduplnosť, zodpovednosť,  solidarita, konanie dobra.

3) Etický kódex sociálneho pracovníka predstavuje štandard sociálnej práce, ktorý rešpektuje práva klienta, obsahuje všeobecné ustanovenia etického správania sa ku každému  klientovi bez rozdielu. Obsah etického kódexu sociálneho pracovníka:

 • Rešpektuje klientov – ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu.
 • Netoleruje predsudky voči  klientom, zasadzuje sa o zvyšovanie spravodlivosti.
 • Asistuje klientovi pri rozvíjaní jeho schopností, ktoré mu umožnia vyriešiť ich individuálne alebo kolektívne sociálne problémy.
 • Podporuje rozvoj klienta, jeho samostatnosť, adaptabilitu, integráciu a socializáciu, vedenie k vlastnej zodpovednosti.
 • Prejavuje trvalý záujem o klienta.
 • Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred osobným záujmom.
 • Príjme zodpovednosť za vysokú úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
 • Zabezpečuje svoj osobnostný rast a ďalšie vzdelávanie.
 • Pracuje tímovo, spolupracuje  s kolegami, zákonným zástupcom klienta (opatrovníkom), sociálnou sieťou, komunitou a spoločnosťou v záujme klienta.
 • Objasňuje verejnosti, že CSS jedná v záujme klienta.
 • Dodržiava dôvernosť informácií o klientovi, výnimkou je iba vyššia etická požiadavka, napr. zachovávanie života klienta.
 • Využíva  svoje vedomosti a skúsenosti v prospech všetkých.
 • Snaží sa o také podmienky vo svojej profesii a zamestnaní, ktoré by umožnili dodržiavanie týchto princípov.
 • Sociálny pracovník je povinný vytvárať si vlastný úsudok a rozhodovať sa na základe vlastnej pozornej analýzy etických aspektov, individuálne podľa každého klienta. Sociálny pracovník musí byť pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Čl. 4.2

Profesionálna etika v ošetrovateľstve, etický kódex zdravotníckych zamestnancov a opatrovateľov

 • Za kľúčové hodnoty opatrovateľstva a ošetrovateľstva v CSS možno považovať:

– dôstojnosť a hodnotu človeka,

– dôležitosť ľudských zdrojov,

– spravodlivosť,

– integritu,

– kompetenciu.

 • V zmysle Slovenského etického kódexu zdravotníckeho personálu sa za hodnoty a princípy v práci zdravotníckeho personálu a opatrovateľov CSS považuje: rešpekt, dôvera, úcta k ľudskému životu, ľudskosť, nezávislosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, svedomitosť.

3) Zdravotnícky pracovník a opatrovateľ CSS je povinný vytvárať si vlastný úsudok a rozhodovať sa na základe vlastnej pozornej analýzy etických aspektov, individuálne podľa každého klienta. Zdravotnícky pracovník a opatrovateľ musí byť pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia. Obsah etického kódexu zdravotníckeho pracovníka a opatrovateľa:

 • Rešpektuje klientov – ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu.
 • Netoleruje predsudky voči skupinám spoločnosti a klientom, zasadzuje sa o zvyšovanie spravodlivosti.
 • Ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, práva sa ku klientovi bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie.
 • Dodržiava dôvernosť informácií o klientovi, výnimkou je iba vyššia etická požiadavka, napr. zachovávanie života klienta.
 • Poskytuje bezpečnú, kompetentnú a etickú starostlivosti.
 • Podporuje zdravie a prosperitu klientov, pracuje s klientmi tak, aby im umožnili dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň zdravia a prosperity.
 • Podporuje a rešpektuje informované rozhodnutia, rozpoznáva, rešpektuje a podporuje právo klienta, zákonného zástupcu (opatrovníka) na informovanosť.
 • Zachováva dôstojnosť, rozpoznáva a rešpektuje prirodzenú hodnotu každého klienta.
 • Podporuje spravodlivosť, presadzuje princípy spravodlivosti, ochraňujú ľudské práva, správa sa poctivo a čestne a podporujú verejné blaho.
 • Zodpovedá za vlastné konanie.
 • Využíva  svoje vedomosti a skúsenosti v prospech všetkých.
 • Snaží sa o také podmienky vo svojej profesii a zamestnaní, ktoré by umožnili dodržiavanie týchto princípov.

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

 • Každý zamestnanec CSS bude oboznámený s týmto etickým kódexom a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia.
 • Podnet na porušenie etického kódexu môže dať každá z dotknutých strán, t.j. zamestnanec, klient, zákonný zástupca (opatrovateľ), ďalšia osoba ústne lebo v písomnej forme, resp. v elektronickej forme riaditeľovi CSS.
 • CSS týmto vyhlasuje, že proti zamestnancovi, ktorý podá podnet na porušenie etického kódexu nebudú namierené žiadne sankcie a nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaný.
 • Porušenie etického kódexu nebude CSS tolerovať a bude dôsledne postihované, podľa závažnosti porušenia môže mať za následok aj vyvodenie disciplinárnych a pracovnoprávnych opatrení v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Za účelom riešenia podnetov na porušenie etického kódexu CSS bude v prípade potreby zriadená riaditeľom CSS etická komisia, ako jeho poradný orgán.
 • Etickým kódexom CSS nie sú dotknuté ustanovenia Pracovného poriadku vydaného s účinnosťou od 01. októbra 2012.

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.

Vo Veľkom Mederi 28. 01. 2014                                                              Mgr. Ing. Bohuš Kubiš

                                                                                                                Riaditeľ CSS

Comments are closed.