Služby

V Centre sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa poskytujú sociálne služby:

v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
v domove sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z.,
v zariadení opatrovateľských služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas.

V CSS sa poskytujú sociálne služby v rozsahu:

a) odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení zabezpečovaná prostredníctvom ADOS,

b) obslužné činnosti :

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:

 • utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • úschova cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti (kultúrne a spoločenské aktivity).

Nad rámec týchto služieb poskytujeme spomienkovú terapiu, muzikoterapiu, aromoterapiu, kaderníctvo, manikúru a pedikúru, prípadne ďalšie služby podľa požiadaviek klientov.

Ubytovanie:

Ubytovanie je bunkového typu v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách.
Každá bunka má vlastnú toaletnú miestnosť so sprchou a WC.
Každá izba má štandardné vybavenie – posteľ, nočný stolík, skriňa na šaty, polička, stôl a stolička,resp. kreslo – sedačka. Po dohode s vedením CSS je možné doniesť vlastný nábytok.
Je vhodné, aby si každý klient priniesol vlastnú výzdobu interiéru izby, aby sa cítil príjemne a pripomínalo mu to čo najviac domáce prostredie.

Stravovanie:

V CSS sa poskytujú 3 druhy stravy:

 • racionálna,
 • šetriaca,
 • diabetická.

Strava sa podáva 5 krát denne v časovom rozpätí podľa denného poriadku (pri diabetickej diéte 6 krát):

 • raňajky
 • desiata
 • obed
 • olovrant
 • večera
 • 2. večera pri diabetickej strave

V odôvodnených prípadoch môže byť strava podaná klientovi aj mimo stanoveného času (lekárske vyšetrenia, dočasná neprítomnosť).

Klientom, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami, alebo majú problémy pri konzumovaní stravy, sa jedlá mixujú.

Strava sa podáva a konzumuje v jedálni.
Klienti, ktorí sa pre chorobu dočasne nemôžu stravovať v jedálni, prináša k lôžku stravu personál oddelenia služieb klientom.

Imobilným klientom na izby prináša stravu a pomáha pri podávaní stravy personál oddelenia služieb klientom.

Comments are closed.